3 maggio 2018

Cangzhou Qunying Guoshu Cup – UDINE 3 giugno 2018

Cangzou 2018 aggiornata
      C A T E G O R I E S C O D E S
traditional taolu
 
Northern styles
(liu he quan, bei tanglang, chaquan, huaquan, fanziquan, tongbeiquan,
 yingzhaoquan, bajiquan, meihuaquan, ecc…)
 
A01 Traditional free hands Male untill12 years
A02 Traditional free hands Female untill12 years
A03 Traditional free hands 13-15
A04 Traditional Free hands Female 13-15
A05 Traditional free hands 16+ Male
A06 Traditional Free hands Female 16+ Female

   Northern weapons
(jianshu, daoshu, gunshu, qiangshu, da dao, pu dao, ecc…)

A07 Traditional weapons Male untill12 years
A08 Traditional weapons Female untill12 years
A09 Traditional weapons Male 13-15
A10 Traditional weapons Female 13-15
A11 Traditional weapons Male 16+
A12 Traditional weapons Female 16+
                                                                        

    Southern styles
     (Hung gar, choy li fut, wingchun, wumeihuaquan, nanpai tanglangquan, ecc…)
 
A13 Traditional free hands Male untill12 years
A14 Traditional free hands Female untill12 years
A15 Traditional free hands 13-15
A16 Traditional Free hands Female 13-15
A17 Traditional free hands 16+ Male
A18 Traditional Free hands Female 16+

                                                                            Southern Weapons
   (jianshu, daoshu, gunshu, qiangshu, da dao, pu dao, ecc…)

A19 Traditional weapons Male untill12 years
A20 Traditional weapons Female untill12 years
A21 Traditional weapons Male 13-15
A22 Traditional weapons Female 13-15
A23 Traditional weapons Male 16+
A24 Traditional weapons Female 16+

                                                                            Traditional Duilian
 
A25  Traditional Duilian untill12 years
A26  Traditional Duilian over 12 years

Traditional Shaolinquan
 
S01 Shaolinquan free hands Male untill12 years
S02 Shaolinquan free hands Female untill12 years
S03 Shaolinquan free hands 13-15
S04 Shaolinquan Free hands Female 13-15
S05 Shaolinquan free hands 16+
S06 Shaolinquan Free hands Female 16+
 
                                                                            Weapons
   (jianshu, daoshu, gunshu, qiangshu, da dao, pu dao, ecc…)
 
S07 Shaolinquan weapons Male untill12 years
S08 Shaolinquan weapons Female untill12 years
S09 Shaolinquan weapons Male 13-15
S10 Shaolinquan weapons Female 13-15
S11 Shaolinquan weapons Male 16+
S12 Shaolinquan weapons Female 16+

                                                                            Traditional Duilian

A25  Traditional Duilian untill12 years
A26  Traditional Duilian over 12 years

modern taolu
  16 mouvements (untill13 years)

CQ16 Changquan 16 mouvements Male
CQ16 Changquan 16 mouvements Female
DS16 Broadsword 16 mouvements Male
DS16 Broadsword 16 mouvements Female
GS16 Cudgel 16 mouvements Male
GS16 Cudgel 16 mouvements Female
JS16 Sword 16 mouvements Male
JS16 Sword 16 mouvements Female
QS16 Spear 16 mouvements Male
QS16 Spear 16 mouvements Female
 
                                                               32 mouvements (untill17 years)
 
CQ32 Changquan 32 mouvements Male
CQ32 Changquan 32 mouvements Female
DS32 Broadsword 32 mouvements Male
DS32 Broadsword 32 mouvements Female
GS32 Cudgel 32 mouvements Male
GS32 Cudgel 32 mouvements Female
JS32 Sword 32 mouvements Male
JS32 Sword 32 mouvements Female
QS32 Spear 32 mouvements Male
QS32 Spear 32 mouvements Female
                                                               1-2-3 set international routines and optional

CQjm Changquan Male junior untill16 years
CQjf Changquan Female junior untill16 years
CQsm Changquan Male senior over 16 years
CQsf Changquan Female senior untill16 years
NQjm Nanquan Male junior untill16 years
NQjf Nanquan Female junior untill16 years
NQsm Nanquan Male senior over 16 years
NQsf Nanquan Female senior untill16 years
SWjm short weapons junior Male untill16 years
SWjf short weapons junior Female untill16 years
SWsm long weapons senior Male over 16 years
SWsf long weapons senior Female over 16 years
LWjm long weapons junior Male untill16 years
LWjf long weapons junior Female untill16 years
LWsm long weapons senior Male untill16 years
LWsf long weapons senior Female untill16 years
 

                                                                           Southern styles
                                                               16 mouvements (untill13 years)
 
NQ16 Nanquan 16 mouvements Male
NQ16 Nanquan  16 mouvements Female
ND16 Nandao 16 mouvements Male
ND16 Nandao 16 mouvements Female
NG16 Nangun 16 mouvements Male
NG16 Nangun 16 mouvements Female
 
                                                               32 mouvements (untill17 years)
 
NQ32 Nanquan 32 mouvements Male
NQ32 Nanquan  32 mouvements Female
ND32 Nandao 32 mouvements Male
ND32 Nandao 32 mouvements Female
NG32 Nangun 32 mouvements Male
NG32 Nangun 32 mouvements Female

                                                               Demonstration taolu free hands
 
DH1 – Demonstration taolu free hands untill16 years Male
DH2 – Demonstration taolu free hands untill16 years Female
DH3 – Demonstration taolu free hands over 16 years Male
DH4 – Demonstration taolu free hands over 16 years Female

Demonstration taolu with weapons
DW1 – Demonstration taolu with weapons untill16 years Male
DW2 – Demonstration taolu with weapons untill16 years Female
 DW1 – Demonstration taolu with weapons over 16 years Male
DW2 – Demonstration taolu with weapons over 16 years Female
Duilian (open)
DUfh – Duilian a mani nude
Duww – Duilian con armi

                                                               taijiquan
 T01 16 mouvements free hands male
T02 16 mouvements free hands female
T03 24 mouvements free hands male
T04 24 mouvements free hands female
T05 weapons untill32 mouvements male
T06 weapons untill32 mouvements female
T07 free hands over 32 mouvements male
T08 free hands over 32 mouvements female
T09 weapons over 32 mouvements male
T10 weapons over 32 mouvements female
T11 performance in team